Az egyházközségi tanácsadó testület eskütétele

Az 1962-65 között megtartott II. Vatikáni Zsinat rendelkezett a világi hívek, köztük az egyházközségi képviselő-testületek felállításáról a megújuló Egyház életében: apostoli munkára hívta őket Krisztus ügyének szolgálatában.

A Hegyeshalmi Római Katolikus Plébánia újonnan választott tanácsadó testülete 2021. január 9-én, a szombat délutáni szentmise keretében tett esküt.

Az egyházközség tanácsadó testületébe tizenhárom világi tagot választottak, akiknek megbízatása 5 évre szól. A szentmisét követően püspöki megbízólevelüket Butsy Lajos plébános adta át számukra.

Az új egyházközségi képviselő testület tagjai 2020-2025

Az egyházközségi tanácsadó testület a plébános gazdasági és lelkipásztori feladatainak ellátását segítő, valamint a plébános és a hívek kapcsolatát előmozdító (közvetítő) szolgálatot lát el.
A tanácsadó testület a plébániához tartozó hívő közösség egyetértésével (választás) és a megyéspüspök jóváhagyásával működik. A tanácsadó testület vezetője a plébános.

A tanácsadó testület semmilyen kérdésben nem dönthet, fő feladata a tanácsadás: segíti a plébánost a hívek igényeinek és kéréseinek megoldásában, közreműködik a nem lelkipásztori feladatok ellátásában (rendezvények, plébániai események, közösségi alkalmak megszervezésében, lebonyolításában). Az új tagok a következő ígéretet tették:

“Én (saját név) Isten előtti felelősségem tudatában ünnepélyesen megígérem, hogy mint a hegyeshalmi plébánián belül működő Plébániai Tanácsadó Testület tagja életemmel és munkámmal egyházunk javát akarom előmozdítani, erkölcsi és anyagi értékeit védve.

Plébániánk lelki és anyagi érdekeit figyelembe véve, Isten és az Anyaszentegyház törvényei szerint akarok munkálkodni. Kérem ehhez az Úr Jézus kegyelmét, egyházmegyénk védőszentjének, a mennybe fölvett Nagyboldogasszonynak, Boldog Apor Vilmos püspöknek pártfogását, a hívek áldozatos támogatását és egyházunk áldását.

Ámen.”

Működésük megkezdéséhez a megyéspüspöktől kapott megerősítés is szükséges. Dr. Veres András megyéspüspök a megbízó okiratban minden tagtól azt kérte, hogy hiteles vallási életével, példás családi életével, becsületes és lelkiismeretes munkájával tegyen tanúságot a plébániai közösségben.

„Úgy világítson a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jócselekedeteiteket és dicsőítsék Mennyei Atyátokat” (Mt 5,16)

Lejegyezte: Mihály Katalin
Fotó: Jenőffy Gábor